വിനയം ♥Humility Malayalam cartoon story for children Kathu HD

വിനയം ♥Humility Malayalam cartoon story for children Kathu HD


(Birds chirping) (Tuning a song…) What a great change here? I think her house was this way Has she changed her home? There’s a house there I will go and enquire Sister, you told me yesterday that you would tell the story you saw in your dream tell me it today I saw a demon in my dream you will get frightened Demon! Who’s it A demon is a frightening creature with two eyes, long beaks and a horn in its head The demon does not have a tail Who said it does not have a tail It has a big tail and two wings It will walk around in the night
without making any noise If it hears any sound it will fly to the top of the tree Pada..Pada..pada (noise) Sister, some body has come It might be that demon Who’s that? What do you want? Where’s fat hen’s home daughter? I forgot the way will you tell me? Is it mother hen’s home? Yes, it’s mother hen’s home good girl (Gigling) I am her grandpa The cock (Laughing) Are you ? when you go straight you will find a ficus tree after that you will find a way to the right You go that way and reach mother hen’s home You have to walk a lot Yes, yes thank you very much daughter That demon has gone Oh! Demon! (Gigles) (Tuning a song…) Anyway I shall sit here what a good breeze! (Laughing) (Snoring) Who’s this old cock He does not belong to this place
Might have lost his way He does not even move Let’s do a trick come, come (Snoring) (Laughing) Why do you make noise kids? Oh! I forgot the way Kids Where’s fat hen’s home? Is it this way or that way? That way you walk straight ! Let me walk slowly (Hoppers laughing) (Humming a song) Hai, a mango fruit But I cannot reach it Alas! My mango fruit My mango fruit oh! A mango fruit! I shall give it to fat hen’s chicks That’s my mango fruit How come all the mango fruits
in the mango tree become yours It’s me who pulled it down This one was pulled down by the wind I will take this This old cock should not be spared (Cock cries out of panic) (Kandan screams) Oh my mother (Crying) Kittu is sleeping shall be back before mother comes Where are you going? I am going in search of my strings and drums Where did it go? That’s funny I will laugh even when I think about it
(Gigles) I feel sorry about it Appu You should not have done it to that old cock He’s a poor cock He came in the morning and asked for the way But how did he reach you Don’t know Come Appu, let’s find that grandpa, and get him to home come Help, I am not well. Some body come Some body please come From where is that sound? Come Appu let’s look around Oh! my grandpa! Please save me daughter Please save me daughter, (Panting) Come Appu How did you reach here grandpa What to tell! That naughty hoppers mislead me is it? Come grandpa, I will get you home Look you can be a bit polite to elders You should learn from Kathu Take this

49 thoughts on “വിനയം ♥Humility Malayalam cartoon story for children Kathu HD”

  1. പൂവന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് കൊച്ചുപ്രേേമന്റെ സൗണ്ട് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ശരിയാണോ

  2. കാത്തു 😍😍😍😘😘 കാത്തു 4 എപ്പോഴാ കട്ട വെയ്റ്റിംഗ് 😇😇😇🤗

  3. ചിറ്റേടെ പിള്ളേര് കാത്തു കണ്ടു ഇപ്പ ഞാനും ഇതിന്റ അഡിക്റ്റ ആയി പോയി

  4. Manjadi…thanks for this awesome series of kathu 😍👌 Ente Mon kozhi appooppante valya fan aa.. kochupreman chettan thakarthu.. Shobi thilakan aano kandan? Who dubbed for kathu? Anyway we love to see all characters …💕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,